ទុលណឺវីសឈុត BONDHUS

(+) PH1x80mm, PH2x100mm

(-) 2.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm

ផលិតនៅ USA

ទុលណឺវីសឈុត BONDHUS

550.000,00៛Price