ទុលណឺវីស​ BONDHUS 5pcs

3.5x100mm, 4x100mm,5.5x125mm, 6.5x150mm

PH1x80mm, PH2x100mm 

ទុលណឺវីស​ BONDHUS 5pcs

120.000,00៛Price

  Tel: 088 66 66 464 / 081 80 80 82

  #2, S.t Betong, Sangkat Kork khleang, Kan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

  ម៉ោងធ្វើរការ

   ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៏

  7:30am - 5:00pm

  ©2019 by www.americantoolcambodia.net. Proudly created with Wix.com