សោរតាន់ ឈុត វែង Bondhus ​ 15pcs

1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10mm

សោរតាន់ ឈុត វែង Bondhus ​ 15pcs

200.000,00៛Price

  Tel: 088 66 66 464 / 081 80 80 82

  #2, S.t Betong, Sangkat Kork khleang, Kan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

  ម៉ោងធ្វើរការ

   ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៏

  7:30am - 5:00pm

  ©2019 by www.americantoolcambodia.net. Proudly created with Wix.com