សោរតាន់បត់ វែង BONDHUS​ 2 in 1

ទំហំ: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm / 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm

សោរតាន់បត់ វែង BONDHUS​ ( 2 in 1 ) 17pcs

120.000,00៛Price

  Tel: 088 66 66 464 / 081 80 80 82

  #2, S.t Betong, Sangkat Kork khleang, Kan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

  ម៉ោងធ្វើរការ

   ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៏

  7:30am - 5:00pm

  ©2019 by www.americantoolcambodia.net. Proudly created with Wix.com