សោរតាន់បត់ វែង BONDHUS​ 2 in 1

ទំហំ: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm / 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm

សោរតាន់បត់ វែង BONDHUS​ ( 2 in 1 ) 17pcs

120.000,00៛Price